НБУ – КСТ – Мултимедия, компютърна графика и анимация

Нов Български Университет

Специалност: Компютърни системи и технологии (2000 – 2005 г.)
Квалификация: Мултимедия, компютърна графика и анимация

Изучавани предмети:

 • Обща история на изобразителното изкуство
 • Цветознание
 • Рисуване I част
 • Въведение в обработката на изображения
 • Въведение в компютърната графика
 • Потребителски услуги и основи на WEB-дизайна в Интернет
 • Графичен дизайн
 • Синтез на реалистични изображения
 • Основни принципи на анимацията
 • Компютърна анимация
 • Анимационни техники
 • Перспектива
 • Шрифт
 • Специфика на драматургията на късите форми в киното и телевизията
 • Видеофилм, клип, реклама, репортаж
 • Сценография
 • Телевизионна и филмова режисура
 • Основи на фотографската и репродукционната техника
 • Компютърни мрежи
 • Хипермедия в Интернет
 • Управление на WEB сървъри
 • Основи на мултимедийните технологии
 • Използване на компютри
 • Компютърни архитектури
 • Операционни системи
 • Въведение в структурното програмиране
 • Бази данни
 • Програмни езици – С++
 • Програмни езици – Java
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия
 • Математически анализ
 • Математически методи
 • Синтез и анализ на алгоритми
 • Методи за оптимизация
 • Методи за взимане на решения
 • Геометрично моделиране
 • Математическо и симулационно моделиране
 • Анализ II част
 • Размити множества
 • Дискретни структури

Error thrown

Call to undefined function eregi()